برای پرداخت هزینه محصول یا خدمات از شیوه واریز به حساب یا کارت به کارت می توانید استفاده کنید.