پس از پرداخت به دو صورت ارسال ایمیلی یا از طریق شبکه های پیام رسان خدمات یا محصول را تحویل بگیرید.